Årsstämma 2023 Alkit Communications AB

Tid: 24 maj 2023 kl. 17:00.
Plats: Sallarängsbacken 2, Mölndal (meet.google.com/ddg-ehmk-ray)

Agenda 

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
– fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning
– disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
– ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
9. Val av styrelse och revisor